places to stay

Hilton Tokyo Odaiba Tour

A peek into the luxurious Hilton Tokyo Odaiba